چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

آموزش و پژوهش / پژوهش / فراخوان پژوهش ها


فراخوان شرکت در ايده ها و طرح هاي پژوهشي 19 مهر

 

کاربرگ ارائه طرح 1394

 

دستورالعمل ارائه طرح های استانی 1394 

 

 

ماموریت اساسی کانون های مساجد جهت تحقق تمدن نوین اسلامی

 

 

 

 

 آموزش و پژوهش / پژوهش / فراخوان پژوهش ها